תקנון

1. תקנון תנאי שימוש באתר

כללי

1.1 אתר משפטי און ליין הינו בבעלות עו”ד מתן חביביאן (להלן: הבעלים), אשר מספק בין היתר מידע משפטי כללי לשם הענקת שירות משפטי ספציפי על ידי עו”ד חביביאן או מי מטעמו שניתן לרכישה על ידי הגולשים (להלן: המשתמש ו/או הלקוח). שימוש וכניסה לאתר מהווה הסכמה לתקנון האתר והוראותיו יחולו על כל שימוש ורכישה דרך האתר.

1.2 כל שירות שמסופק, יינתן על פי חוק והוראות הדין החלים עליו.

1.3 הבעלים שומר לעצמו את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו.

1.4 נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.

1.5 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.

1.6 שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או השתתפות בו/או רכישת שירות על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.

1.7 השימוש באתר נועד לצרכים אישים בלבד ואין להשתמש בו לצרכים מסחריים להעתיק, ולשחזר, תכנים מתוכו.

2. השירותים הניתנים על ידי האתר

.2.1 מידע על שירותים משפטים אשר מספק הבעלים ואפשרות לרכושם ואופן ביצוע קבלת השירות.

2.2מתן דרכים ליצירת קשר עם הבעלים.

2.3למען הסר ספק, לא מתקיימים יחסי עו”ד לקוח בשימוש באתר אלא רק לאחר לרכישת השירות ואישור תנאי השירות.

2.4 למען הסר ספר המחירים עבור השירותים המוצעים באתר אינם כוללים תשלומי אגרות, תשלומי מיסים הוצאות נלוות וכיוצא באלו אלא אם כן נכתב במפורש.

2.5 הבעלים אינו אחראי לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. הבעלים מבהיר בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס לשירותים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.

2.6 למען הסר ספר מידע שהופק ממאגרים ממשלתיים, אין הבעלים אחראי לנכונותם ולא יישא באחריות על נזק שנגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות עליהם.

72. הדרך היחידה להפיכתך ללקוח היא לאחר הסכמה לתנאי השימוש, השלמת הליך התשלום ואישורה של הבעלים בדבר תחילת ביצוע השירות המשפטי על ידי הבעלים בגין השירות אותו ביקשת.

3 הגבלת אחריות

3.1 הבעלים, לא יישא בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד

עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, צפוי ושאינו צפוי), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:

3.2 בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא;

3.3הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו;

3.4שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים;

3.5 כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים;

3.6 הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה;

3.7 נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו”ב בתוכן באתר.

3.8 .שיבוש בקליטת פרטי לקוח במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה לא יהווה עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמשים גם אם הצעה של משתמש לרכישת מוצר ו/או רכישת מוצר בפועל לא נקלטו במחשבי החברה עקב כך.

3.9אין בהגבלת האחריות בסעיף זה, בכדי לגרוע מכל הגבלת אחריות אחרת המפורטת בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

3.9.1מבלי לגרוע מן האמור, לא יהא הבעלים אחראי לכל התקשרות עסקית ו/או פרטית הנובעת תוך הסתמכות בפרטים ו/או הנתונים ו/או ההתקשרויות עתידיות או מתעתדות להתבצע בין הלקוח לגורמים חיצוניים וצדדים שלישיים אשר עלולים ליצור עמו קשר עקב ביצוע השירותים המוצעים באתר.

3.9.2 כל התקשרות עסקית המתבצעת על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו לאחר קבלת שירות משפטי על ידי הבעלים ייעשה על ידו ו/או מי מטעמו ובאחריותו המלאה וכי לא תעמוד לזכותו כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה לגבי השירות שניתן לך על ידי הבעלים.

4 תנאי שימוש ופרטיות

4.1 הלקוח מסכים ומאשר כי הבעלים רשאי לשמור פרטים אישיים וכן העברתם לידי גורמים חיצוניים וצדדים שלישיים איתם האתר יוצר קשר לשם הענקת השירותים לרבות אך לא רק, התקשרויות אל מול רשויות ממשלה נדרשות לרבות אך לא רק, משרד המשפטים על שלל מחלקותיו, לרבות, רשויות המס לרבות, רשם החברות והשותפויות, רשם הירושות ועוד, וזאת לשם בחינת האפשרות להענקת השירותים.

4.2 לשם קבלת שימוש מלא בתכני האתר ובאפשרויות המציג בפניך, ייתכן והמשתמש יאלץ מעת לעת לספק פרטים אישיים הכוללים שמך המלא ופרטי התקשרות נוספים הנדרשים לשם בחינת האפשרות למתן שירותים על ידי הבעלים.

4.3 הבעלים מתחייב לשמור במידת האפשר את פרטיך האישיים בסודיות מוחלטת וימנע מלהעבירם לגורמים שלישיים אשר אינם קשורים במתן השירותים על פי האתר, כמפורט לעיל ולהלן.

5. שימושים אסורים ולא חוקיים

5.1 הבעלים יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להשעות או לחסום, באופן זמני או קבוע, את הגישה שלך לשירותים במקרים של עבירה על הוראות דין או על תנאי השימוש באתר זה, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר או של מערכת המחשבים שלו, ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד הבעלים במקרה כאמור.

5.2 חל איסור להשתמש באתר ובשירותים לכל מטרה שאינה חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. אינך רשאי להשתמש באתר ובשירותים באופן העלול להזיק לאתר,

לתכנים באתר, לרשתות תקשורת או לציוד תקשורת כלשהו (כולל טלפונים ניידים), לשתקם, לגרום להם עומס יתר או לפגוע בהם, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר.

5.3 אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לשירותים, לתכנים המפורסמים באתר ו/או בחשבונות ו/או בגישה של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות “פריצה” (Hacking), “כריית סיסמאות (Password Mining) ) ו/או בכל דרך אחרת.

5.4 כל טעינת קבצים המכילים תוכנות מחשב פוגעניות, לרבות וירוסים, סוסים טרויאניים וכיו”ב, תוכנות ותכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב או הטלפון הנייד של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר אסורה בהחלט.

5.5 אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג שירותים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מקוון על-ידי בעלי האתר.

6. העדר ייעוץ

6.1 החומרים המפורסמים באתר הינם חומרים כלליים באופיים מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (‘As Is’)ואינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי פרטני, מסחרי או כל ייעוץ מקצועי אחר הנוגע למקרה ספציפי. אין להסתמך על כל ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, ממוניים, מחשובים, אישיים או כספיים בין בהיותם אישיים לשימושך הפרטי ו/או לשימוש מסחרי.

6.2 הסתמכות כלשהיא על התכנים ו/או המידע שיתקבל על ידך באמצעות האתר לרבות אך לא רק באמצעות תכנים המפורסמים באתר מעת לעת, שיחות אל מול בעלי האתר ובשיחה אל, אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה ואינה תחייב את בעלי האתר.

6.3 אולם, המידע הכלול באתר זה עשוי להכיל אי דיוקים או שגיאות שנעשו בתום לב ואין כל אפשרות לצפות מראש את נסיבותיו ועובדותיו של כל הסכם ואת השינויים בדינים הרלוונטיים ולכן לפני כל חתימה על הסכם יש לפנות אל עורך דין המתמחה בתחום הנדרש בכדי שזה יבחן את נוסח ההסכם המוצע ויתאים אותו לנסיבות המאפיינות את המקרה הספציפי שלפניו, כמו גם להוראות החוקים הרלבנטיים המשתנים מעת לעת.

7. איסוף ושימוש במידע

7.1 הבעלים רשאי לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים באתר עם זאת, הבעלים לא ימסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים כאמור. בנוסף, רשאי בעלי האתר לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.

7.2. כמו כן, הבעלים לעשות שימוש במידע שנתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.

7.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, כאן או באמצעות לחצן “הסרה” אשר יופיע בתחתית ההודעה;

8. אבטחת מידע

8.1 בעלי האתר עושה ככל שביכולתו בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיו, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש כי הבעלים מקדיש משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.

8.2 הבעלים עושה כל שביכולתו ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, נוקט באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

8.3 הבעלים מתעדכן באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי האתר ולקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשת למאגרי המידע שלה. עם זאת מובהר, כי במקרים שאינם בשליטת הבעלים ו/או נובעים מכח עליון, הוא איננו מתחייב, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של האתר וכי ידוע למשתמש שהבעלים לא ישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

8.4 כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות שיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים.

9. יצירת קשר בנושא פרטיות

9. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות עמוד “צור קשר” באתר.

10. התיישנות

10.1 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון תנאי שימוש זה, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המופיעים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכלל הצדדים רואים בכך כהסכמה לקיצור לתקופת ההתיישנות כמשמעה בסעיף 19 בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

11. שיפוי

11.1 הלקוח מתחייב בזאת לציית לכל הוראות הדין, לרבות חוק ו/או תקנה, העשויים לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנים המופיעים בו, לרבות בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו.

11.2 כמו כן, הלקוח מתחייב לשפות את הבעלים ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ”ט עו”ד והוצאות משפט בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל שלך ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו; (ו/או) שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על ידי המשתמש באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

11.3 הנך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו או כל מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח,תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

12. סמכות 12.1 על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל.

בית המשפט המוסמך יהיה בית המשפט שמושבו בעיר באר שבע. אתה נותן בזה לאתר את הסכמתו למסור את פרטיו האישים על פי סמכות שבדין, לצורך פתיחה בחקירה או תביעה נגד מי שחשוד בביצוע פעולה בלתי חוקית.

13. יצירת קשר

13.1 האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב ועושה ככל יכולתו לדאוג לתקינות הפעילות באתר.

13.2 באם התרחשה תקלה כלשהי, או באם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

13.3 פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה: לכבוד:

13.4 מתן חביביאן, מושב יתד 40 . ניתן בנוסף ליצור קשר לכל בקשה או שאלה דרך קישור “צור קשר” באתר, או ע”י פניה לדוא”ל matanhav@gmail.com

10. שונות

  • תנאי תקנון זה נתונים לשינוים על ידי הבעלים בכל עת בלא מתן הודעה מראש.
  • השינויים יפורטו כאן ולכן מומלץ לבקר בעמוד זה מעת לעת
דילוג לתוכן